Cadru Legal

Legea nr.150 din 2004 • privind siguranta alimentara

Art.2. Prezenta lege stabileste principii si responsabilitati comune, mijloacele de a asigura o baza stiintifica solida, cerinte si proceduri organizatorice eficiente pentru a sustine luarea celor mai potrivite decizii in domeniul sigurantei alimentelor si a hranei pentru animale.

Legea nr.10 din 18 ianuarie 1995 • privind calitatea in constructii

Art.2. Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora – indiferent de forma de proprietate sau destinatie – denumite in continuare constructii, precum si lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora. Sunt exceptate cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor, precum si constructiile provizorii.

Art.3. Prin prezenta lege se instituie sistemul calitatii in constructii, care sa conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului inconjurator.

Legea nr. 245 din 09/06/2004 • privind securitatea generala a produselor; adopta Directiva nr. 2001/95/CE.

Art. 1. (1) Prezenta lege are ca scop asigurarea consumatorilor ca produsele puse pe piata sunt sigure si se aplica pentru toate produsele definite la art. 2 lit. a) numai in situatia in care nu exista prevederi legale specifice de securitate a produselor respective, care au acelasi obiectiv cu acest act normativ.
(2 ) In cazul in care unele produse au reglementari specifice de securitate, prezenta lege se aplica numai pentru aspectele si riscurile sau categoriile de riscuri care nu sunt prevazute de aceste reglementari, dupa cum urmeaza:
a) art. 2 lit. b) si c) si art. 3 nu se aplica acestor produse in privinta riscurilor sau categoriilor de riscuri prevazute de reglementarile specifice;
b) art. 4-16 se aplica in orice situatie, cu exceptia cazurilor in care exista reglementari specifice privind aspectele care intra sub incidenta acestor dispozitii.

Legea nr. 608 din 31 octombrie 2001 • privind evaluarea conformitatii produselor.

Art.1. Prezenta lege stabileste cadrul legal unitar pentru elaborarea reglementarilor tehnice, evaluarea conformitatii si supravegherea pietei pentru produsele introduse pe piata si/sau puse in functiune in Romania, din domeniile reglementate, prevazute in anexa nr. 1.
Art. 2 Produsele din domeniile reglementate se introduc pe piata si/sau se pun in functiune numai daca satisfac cerintele esentiale, daca conformitatea lor a fost evaluata conform procedurii de evaluare aplicabile si daca poarta marcajul de conformitate potrivit prevederilor prezentei legi si ale reglementarilor tehnice aplicabile, in vigoare.

OG nr. 38/1998 •privind activitatea de acreditare si infrastructura pentru evaluarea conformitatii

Art. 1. Prezenta ordonanta stabileste principiile de baza si cadrul organizatoric al acreditarii organismelor si laboratoarelor.

a) transparenta si disponibilitate publica;
b) reprezentarea intereselor publice;
c) caracterul voluntar;
d) independenta fata de posibila predominare a oricaror interese specifice;
e) participarea organelor de specialitate ale administratiei publice;
f) tratarea impartiala a contestatiilor;
g) armonizarea cu regulile acreditarii europene si internationale;
h) accesul liber la acreditare al tuturor solicitantilor, fara discriminari;
i) asigurarea confidentialitatii si protectia secretului comercial;
j) aplicarea standardelor nationale din seria SR EN 45000, din seria SR EN ISO 9000 si din seria SR EN ISO 14000, precum si a acelora care vor mai fi adoptate in acest domeniu;
k) caracterul fara scop lucrativ al organismului national de acreditare.

Art. 5. (1) Pe baza indeplinirii criteriilor cuprinse in standardele de referinta din anexa pot fi acreditate:

1. laboratoare de incercari;
2. laboratoare de etalonare;
3. certificare a produselor;
4. organisme de certificare a calitatii;
5. organisme de certificare a personalului;
6. organisme de certificare a sistemelor de management al mediului;
7. organisme de inspectie.

(2) Pot fi acreditate organisme si laboratoare care desfasoara activitati atat in domeniul reglementat, cat si in domeniul nereglementat.

HOTARARE DE GUVERN nr. 1.198 din 24 octombrie 2002 • privind aprobarea Normelor de igiena a produselor alimentare (publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 866 din 2 decembrie 2002).

Art. 1: Domeniu de aplicare

(1)Prezenta hotarare stabileste reguli generale cu privire la igiena produselor alimentare pentru operatorii cu activitate in domeniul alimentar, tinandu-se cont, in mod special, de urmatoarele principii:
a)responsabilitatea primara pentru siguranta alimentelor apartine operatorului cu activitate in domeniul alimentar;

b)este necesar sa se asigure siguranta alimentelor pe tot lantul alimentar, incepand cu productia primara;

c)este important sa se asigure lantul frigorific pentru alimente ce nu pot fi depozitate in siguranta la temperaturi ale mediului ambiant, in special pentru alimente congelate;

d)implementarea generala a procedurilor bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), impreuna cu aplicarea bunelor practici de igiena, trebuie sa intareasca responsabilitatea operatorilor cu activitate in domeniul alimentar;

e)ghidurile de bune practici sunt un instrument valoros pentru a ajuta operatorii cu activitate in domeniul alimentar, de la toate nivelurile lantului alimentar, sa fie in conformitate cu regulile de igiena a alimentelor si la aplicarea principiilor HACCP;

f)este necesar sa se stabileasca criterii microbiologice si cerinte de control al temperaturii, bazate pe o evaluare stiintifica a riscului;

g)este necesar sa se asigure ca alimentele importate sa fie cel putin la acelasi standard de igiena ca alimentele produse in Romania sau sa fie la un standard echivalent.

(2)Prezenta hotarare se aplica tuturor etapelor de productie, de procesare si de distributie a alimentelor, precum si activitatilor de export, fara a se aduce atingere unor cerinte specifice cu referire la igiena alimentelor.

(3)Prezenta hotarare nu se aplica:

a)productiei primare pentru consum domestic privat;

b)prepararii domestice, manipularii sau depozitarii alimentelor pentru consum domestic privat;

c)furnizarii directe, de catre producator, de cantitati mici de produse primare catre consumatorul final sau catre intreprinderi locale de vanzare cu amanuntul ce aprovizioneaza direct consumatorul final;

d)centrelor de colectare si tabacariilor ce intra sub incidenta definirii activitatilor in domeniul alimentar, numai pentru faptul ca acestea manipuleaza materia prima pentru producerea de gelatina sau colagen.

(4)Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, ca autoritate de reglementare in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor ce coordoneaza toate activitatile in acest domeniu, de la producerea materiilor prime pana la consumator, stabileste impreuna cu Ministerul Sanatatii, in baza legislatiei nationale, reguli ce reglementeaza activitatile prevazute la alin.(3) lit. c). Astfel de reguli trebuie sa asigure realizarea obiectivelor prezentei hotarari.

HOTARARE DE GUVERN nr.272 din 14 iunie 1994 • pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii.

Art.1.
Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general, obiectivele, continutul si organizarea, precum si modul de exercitare a controlului de stat privind calitatea in constructii.
Dispozitiile regulamentului sint obligatorii pentru toti factorii implicati in emiterea certificatului de urbanism, a autorizatiei de construire, in amplasarea pe teren, proiectarea, realizarea, utilizarea si postutilizarea constructiilor.
Factorii implicati stabiliti prin lege sint: investitori, cercetatori, proiectanti, specialisti verificatori de proiecte atestati si experti tehnici atestati, fabricanti si furnizori de produse pentru constructii, executanti si responsabili tehnici cu executia atestati, diriginti de specialitate, proprietari, administratori, utilizatori, autoritati publice, asociatii profesionale de profil etc.

HOTARARE nr.357 din 18 martie 2004 • privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale.

Art.1.(2) Prin Program se acordă sprijin financiar în cadrul Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.120/2002, aprobată prin Legea nr. 663/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

LEGE nr. 245 din 18 iulie 2005 • pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat.

Lege nr. 245 din 18 iulie 2005

HOTARARE DE GUVERN nr. 1.247 din 13 octombrie 2005 • privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale

GHID de accesare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de Creştere a Competitivităţii produselor industriale, administrat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor

ORDIN MEC nr. 137 din 1 aprilie 2005 • privind organizarea si functionarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, precum si a modului de gestionare a activitatii

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>